Tieng-anh-6-right-on

Tiếng Anh 6 Right on!

Sách Tiếng Anh 6 Right on! được biên soạn cho học sinh THCS của Việt Nam theo chương trình mới của Bộ GD&ĐT nhằm giúp các em học sinh đạt được các mục tiêu chung về năng lực tiếng Anh theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR), Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Bên cạnh đó, bộ sách còn giúp các em xây dựng và hoàn thiện các năng lực cốt lõi và các kỹ năng của thế kỷ 21.

Tài nguyên:

  • Sách bài học
  • Sách bài tập
  • File nghe MP3

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sách bài học

Tham khảo

Sách bài tập

Tham khảo

File nghe MP3

Tham khảo

THÔNG TIN BỘ SÁCH

CẤU TRÚC BỘ SÁCH

Tiếng Anh 6 Right on! bao gồm 06 chủ đề quen thuộc, gần gũi, phù hợp với tâm lý lứa tuổi của học sinh bậc Trung Học.

Cấu trúc sách Right On!

TRANG SÁCH MẪU

Dưới đây là một số trang mẫu từ sách Tiếng Anh 6 Right on!

05 RO gr6 VIET Ss Mod 3
05 RO gr6 VIET Ss Mod 3
05 RO gr6 VIET Ss Mod 3
05 RO gr6 VIET Ss Mod 3
05 RO gr6 VIET Ss Mod 3
05 RO gr6 VIET Ss Mod 3
05 RO gr6 VIET Ss Mod 3

Nguồn: DTP Education Solutions

Tieng-anh-6-right-on

Tiếng Anh 6 Right on!

Sách Tiếng Anh 6 Right on! được biên soạn cho học sinh THCS của Việt Nam theo chương trình mới của Bộ GD&ĐT nhằm giúp các em học sinh đạt được các mục tiêu chung về năng lực tiếng Anh theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR), Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Bên cạnh đó, bộ sách còn giúp các em xây dựng và hoàn thiện các năng lực cốt lõi và các kỹ năng của thế kỷ 21.

Tài nguyên:

  • Sách bài học
  • Sách bài tập
  • File nghe MP3

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sách bài học

Tham khảo

Sách bài tập

Tham khảo

Đĩa nghe CDs

Tham khảo

THÔNG TIN BỘ SÁCH

CẤU TRÚC BỘ SÁCH

Tiếng Anh 6 Right on! bao gồm 06 chủ đề quen thuộc, gần gũi, phù hợp với tâm lý lứa tuổi của học sinh bậc Trung Học.

Cấu trúc sách Right On!

TRANG SÁCH MẪU

Dưới đây là một số trang mẫu từ sách Tiếng Anh 6 Right on!

05 RO gr6 VIET Ss Mod 3
05 RO gr6 VIET Ss Mod 3
05 RO gr6 VIET Ss Mod 3
05 RO gr6 VIET Ss Mod 3
05 RO gr6 VIET Ss Mod 3
05 RO gr6 VIET Ss Mod 3
05 RO gr6 VIET Ss Mod 3

Nguồn: DTP Education Solutions